Rekrutacja

Rekrutacja

Drodzy Rodzice
Do dnia 19 marca br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce Rekrutacja bądź w „koszulce” wywieszonej obok list kandydatów zakwalifikowanych, w szatni Przedszkola.
Wypełniony druk oświadczenia prosimy składać w budynku Przedszkola w sali Sów.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl & JG